Siłowniki hydrauliczne

Siłowniki hydrauliczne w wykonaniu specjalnym.

Agregaty hydrauliczne

Agregaty ...

Prasy brykietujące BISON

Brykieciarka BISON II strong o wydajności 220kg ÷ 300kg i zagęszczeniu brykietu do 1,4

Linie technologiczne

Produkujemy linie technologiczne do brykietowania trocin, wiórów stalowych, aluminowych i metali kolorowych.

> 4 3 2 1 <

ogólne warunki sprzedaży

I. Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży" (dalej OWS) stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez WROPOL ENGINEERING, umów handlowych zawieranych przez WROPOL ENGINEERING, jak również aneksów do podpisanych i istniejących kontraktów. Postanowienia określające rodzaj produktów i usług zamawianych przez kontrahentów od WROPOL ENGINEERING, jak również wszelkie inne specyficzne warunki sprzedaży powinny zostać każdorazowo określone w odrębnych umowach.

II. Zamówienia

 1. Wszystkie zamówienia kontrahentów wymagają potwierdzenia, wysłanego listownie, faxem lub e-mailem, przyjęcia do realizacji przez WROPOL ENGINEERING. Przyjęcie oferty przedstawionej przez WROPOL ENGINEERING przez kontrahenta wymaga jego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie umowy, zmiany i aneksy do umów wymagają formy pisemnej. Warunki zakupu zaproponowane przez kontrahenta są wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego zaakceptowania przez WROPOL ENGINEERING.
 1. WROPOL ENGINEERING zastrzega sobie wszelkie prawa własności przemysłowej stworzonych dokumentacji i rozwiązań technicznych, rysunków technicznych, szkiców oraz innych podobnych dokumentów, wykonanych przez WROPOL ENGINEERING lub na zlecenie WROPOL ENGINEERING. W szczególności nie mogą one zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnej zgody WROPOL ENGINEERING. W/w rysunki, opracowania i dokumenty będą przechowywane przez WROPOL ENGINEERING przez okres pięciu lat, licząc od daty ostatniego zamówienia dotyczącego danego rodzaju produktu.
 2. Kontrahent, zlecając WROPOL ENGINEERING, wykonanie produktu według przedłożonych przez siebie rysunków, szablonów, wzorów wykonawczych itp. zapewnia tym samym, że przedłożone przez niego opracowania nie naruszają praw własności osób trzecich.
 3. WROPOL ENGINEERING nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy poprzez realizację zlecenia kontrahenta według przedłożonych mu rysunków, szablonów, wzorów oraz tym podobnych opracowań narusza prawa chroniące własność osób trzecich. Całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi dany kontrahent.

III. Warunki realizacji

 1. W przypadku braku odmiennych ustaleń pomiędzy WROPOL ENGINEERING oraz kontrahentem, zamówienia oraz zlecenia są realizowane w siedzibie WROPOL ENGINEERING.
 2. WROPOL ENGINEERING ponosi wyłącznie koszty wydania oraz opakowania produktu. Pozostałe koszty, w szczególności koszty odbioru i przewozu, ponosi kontrahent.
 3. W przypadku uzgodnienia braku osobistego odbioru zamówionego produktu przez kontrahenta, produkt zostanie zapakowany oraz wysłany kontrahentowi przez WROPOL ENGINEERING na wyłączne ryzyko kontrahenta. Koszty transportu ponosi kontrahent. Wybór rodzaju opakowania oraz środka transportu należą do WROPOL ENGINEERING.
 4. Produkty gotowe do odbioru powinny zostać odebrane przez kontrahenta w terminie do 3 dni od dnia przekazania przez WROPOL ENGINEERING informacji o zrealizowaniu zamówienia. Wszelkie korzyści i ciężary związane z produktem, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na kontrahenta z chwilą osobistego odbioru produktu lub, w przypadku braku takiego odbioru, z chwilą przekazania przez WROPOL ENGINEERING produktu przewoźnikowi. W przypadku nieodebrania w terminie zamówionego produktu przez kontrahenta, zobowiązanego do odbioru osobistego, WROPOL ENGINEERING jest uprawniony do przechowania produktu na wyłączny koszt i ryzyko kontrahenta. Zryczałtowany koszt przechowania produktu wynosi 1% wartości zamówienia za każdą rozpoczętą dobę przechowywania.
 5. Data realizacji zamówienia jest zawsze określana w przybliżeniu - o ile inaczej nie uzgodniono. WROPOL ENGINEERING nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie zamówienia kontrahenta, jeżeli wyłączną tego przyczyną było nieprzewidziane wydarzenia, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należyte zrealizowanie zlecenia (siła wyższa). Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: strajki pracownicze, lokaut, zakłócenia pracy we WROPOL ENGINEERING, przerwy w dostawie energii elektrycznej, pożar, powódź, wypadek przy pracy we WROPOL ENGINEERING lub u podwykonawców, opóźnione, wadliwe lub niekompletne dostawy materiałów, zamówionych prawidłowo we właściwym czasie u poddostawców. W przypadku wystąpienia siły wyższej WROPOL ENGINEERING niezwłocznie poinformuje o tym kontrahentów. Po ustąpieniu siły wyższej WROPOL ENGINEERING niezwłocznie określi przybliżony termin realizacji zamówienia. Okres realizacji zamówienia zostanie w takim przypadku przedłużony o okres występowania wydarzenia stanowiącego siłę wyższą oraz czas niezbędny do ponownego przystąpienia do normalnej działalności produkcyjnej przez WROPOL ENGINEERING. W przypadku braku takiej możliwości, WROPOL ENGINEERING będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 6. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia przez WROPOL ENGINEERING zamówienia kontrahenta, co następuje po uzyskaniu od kontrahenta wszelkich niezbędnych danych technicznych i handlowych, zatwierdzeń, wyjaśnień itp.
 7. W przypadku ustalenia w warunkach płatności wpłaty zaliczki lub przedpłaty przez kontrahenta, termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego WROPOL ENGINEERING.
 8. Jeżeli termin dostawy zostaje opóźniony na życzenie kontrahenta, WROPOL ENGINEERING jest uprawniony do wyznaczenia nowego terminu i, po bezskutecznym jego upływie, do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia większej liczby produktów, dopuszczalne są, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej, dostawy częściowe.
 10. W przypadku zwłoki WROPOL ENGINEERING w realizacji zamówienia, kontrahent - po upływie terminu realizacji zamówienia - jest uprawniony do odstąpienia od zamówienia, jednakże wyłącznie do momentu powzięcia informacji, że zamówione produkty są gotowe do odbioru (wysyłki). WROPOL ENGINEERING ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywiste szkody kontrahenta, wyrządzone mu z winy umyślnej. WROPOL ENGINEERING w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec kontrahentów za utracone korzyści.

IV. Płatności

 1. Termin płatności, o ile nie uzgodniono inaczej, wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
 2. Jeżeli zapłata następuje przelewem, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego WROPOL ENGINEERING.
 3. W ofertach WROPOL ENGINEERING ceny produktów są cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23% ceny netto produktu.
 4. Kontrahenci płacący gotówką (lub na zasadzie pełnej przedpłaty) za zamówione produkty, w przypadku znacznej wartości zamówienia i pod warunkiem braku jakichkolwiek innych zobowiązań wobec WROPOL ENGINEERING mogą otrzymać rabat na zamówione produktu w wysokości do 3% wartości zamówionych produktów.
 5. W przypadku nieterminowej zapłaty za zamówione produkty WROPOL ENGINEERING uprawiony będzie do naliczania odsetek za opóźnienie, na zasadach i w wysokości określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 6. W przypadku powzięcia przez WROPOL ENGINEERING informacji, że kontrahent jest niewypłacalny lub znajduje się w złej sytuacji finansowej, WROPOL ENGINEERING może uzależnić zrealizowanie zamówienia od dokonania przez kontrahenta pełnej przedpłaty za zamówione produkty lub od zapłaty gotówką za zamówione produkty, względnie od przedstawienia przez kontrahenta zabezpieczenia zapłaty ceny zamówionych produktów.

V. Prawa własności produktu

 1. Sprzedane produkty stanowią własność WROPOL ENGINEERING do momentu pełnej zapłaty przez kontrahenta ceny produktów.
 2. W przypadku opóźnienia kontrahenta w zapłacie za sprzedane produkty, WROPOL ENGINEERING jest uprawniony do dochodzenia na drodze sądowej po uprzednim jednostronnym wezwaniu do zapłaty.
 3. WROPOL ENGINEERING wyraża zgodę na instalację lub inne wykorzystanie dostarczonych przez WROPOL ENGINEERING produktów, stanowiących własność WROPOL ENGINEERING, z tym jednakże zastrzeżeniem, że WROPOL ENGINEERING nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wraz z utratą gwarancji.
 4. W przypadku zajęcia, zarekwirowania lub innego rozporządzenia produktami stanowiącymi nadal własność WROPOL ENGINEERING przez osoby trzecie, kontrahent jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie WROPOL ENGINEERING.
 5. W przypadku odsprzedaży przez kontrahenta dostarczonych przez WROPOL ENGINEERING produktów, WROPOL ENGINEERING jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zastosowania i używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

VI. Gwarancja

 1. WROPOL ENGINEERING zapewnia, że w prowadzonej działalności opiera się na swym doświadczeniu i wszelkie doradztwo techniczne, jak również oferowane produkty i usługi świadczone są z zachowaniem należytej staranności.
 2. WROPOL ENGINEERING ponosi odpowiedzialność za dostarczony produkt w przypadku wystąpienia ewidentnych wad strukturalnych materiału, odstępstw od parametrów ujętych w kartach technologicznych materiałów określonych wg specyfikacji i ich norm produkcyjnych. W przypadku wykonywania produktu w oparciu o dostarczony rysunek lub wzór WROPOL ENGINEERING odpowiada za zgodność produktu z dostarczonym rysunkiem lub wzorem lecz zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji co może mieć miejsce jedynie po pisemnej akceptacji kontrahenta.
 3. Kontrahent jest zobowiązany, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji, o których mowa w punkcie VI. 2 OWS, do sprawdzenia zakupionych produktów niezwłocznie po ich otrzymaniu. Zawiadomienie o wadzie produktu, zawierające zwięzły opis dostrzeżonej wady. powinno zostać ogłoszone pisemnie w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania produktu, jednakże zanim produkty zostaną zainstalowane lub wykorzystane w inny sposób przez kontrahenta. Gwarancja może być rozpatrzona pod warunkiem dostarczenia reklamowanego produktu do wykonawcy. W przypadku uznania reklamacji produkt zostaje naprawiony lub wymieniony na nowy wraz z pokryciem kosztów spedycji. WROPOL ENGINEERING jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku wystąpienia wad produktu, wskazanych w pkt VI. 2 OWS. WROPOL ENGINEERING zobowiązuje się, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWS, usunąć stwierdzone wady produktu, a w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, wymienić produkt na produkt wolny od wad - w terminie do 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. WROPOL ENGINEERING nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady produktu w przypadku, gdy:
  • kontrahent nie zapewnia przedstawicielom WROPOL ENGINEERING możliwości sprawdzenia tożsamości reklamowanych produktów oraz ich wad,
  • kontrahent nie zapewnia przedstawicielom WROPOL ENGINEERING niezwłocznej możliwości przeprowadzenia prób sprawdzających,
  • kontrahent dokonał montażu produktów WROPOL ENGINEERING z elementami obcego pochodzenia.
 6. WROPOL ENGINEERING nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się produktów, będące następstwem ich prawidłowej eksploatacji, jak również za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się, przechowywania, instalacji lub użytkowania produktów, w tym działania wody lub stosowania oleju o czystości w klasie powyżej 18/15 wg PN-ISO 4406 i dokładności filtracji powyżej 16µm. WROPOL ENGINEERING nie ponosi ponadto odpowiedzialności za wady produktu powstałe wskutek dokonania przez kontrahenta lub na jego zlecenie zmian lub napraw produktu bez uprzedniej pisemnej zgody WROPOL ENGINEERING.
 7. WROPOL ENGINEERING nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie produktów wykonanych na podstawie rysunków, szablonów, wzorów itp. dostarczonych przez kontrahenta.
 8. Niezależnie od innych postanowień OWS WROPOL ENGINEERING nie ponosi odpowiedzialności za szkody kontrahenta, w szczególności za: niemożność użytkowania produktów, straty pośrednie, utracone korzyści i/lub zyski, a także za konsekwencje ewentualnych przestojów, które wynikły z użycia lub braku możliwości użycia produktów.
 9. Przytoczone tutaj postanowienia gwarancyjne są jedynym i wyłącznym dowodem gwarancji udzielonej kontrahentowi przez WROPOL ENGINEERING; zastępują one wszelkie inne zobowiązania umowne i ustawowe.
 10. Odpowiedzialność WROPOL ENGINEERING z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 11. Jeżeli WROPOL ENGINEERING dostarcza towary wykonane na podstawie wzorów otrzymanych od kontrahenta, WROPOL ENGINEERING gwarantuje wtedy jedynie zachowanie jakościowych i wymiarowych charakterystyk, które zostały zaakceptowane przez kontrahenta.

VII. Właściwość sądów

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy WROPOL ENGINEERING oraz kontrahentem, związanych ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług na rzecz kontrahenta przez WROPOL ENGINEERING jest właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu.

VIII. Postanowienia końcowa

 1. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień OWS. nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub ich fragmentów.
 2. OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień realizowanych przez WROPOL ENGINEERING począwszy od dnia 01 sierpnia 2006r.
 3. Wszelkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają dla swej ważności pisemnego uzgodnienia z WROPOL ENGINEERING.

ogólne warunki usług serwisowych

OWUS - Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez firmę WROPOL ENGINEERING Józef Korsak pobierz